เป้าหมายหลัก

หน่วยโครงงาน : มหัศจรรย์แห่งผ้าปัก ภาคเรียนที่ 1 Quarter 1 ปี 2557

เป้าหมาย : เพื่อรักษาวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาวเขา เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและนำผลผลิตมาเพื่อประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน
วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557

Mind Mapping (เนื้อหา/ครู)
ภูมิหลังของปัญหา


       ผ้าปักเป็นภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์ของชนเผ่าที่กำลังจะสูญหายไป การเรียนรู้กระบวนการปักผ้า จะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้และยังสามารถนำผลผลิตมาใช้เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจและยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของชนเผ่าเอาไว้ได้ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหัวเรื่องโครงงานกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสาระ


สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพฯ
1. สร้างแรงบันดาลใจ
-  เรื่องที่อยากเรียนรู้
-  เลือกหัวข้อโครงงาน
-  สิ่งที่รู้แล้ว
-  สิ่งที่อยากเรียนรู้
-  ปฏิทินการเรียนรู้

-  Mind mapping

ว.1.2 ป.3/1
ว.2.1 ป.3/1
ว.2.2 ป.3/1
ส.2.1 ป.3/2
ส.2.2 ป.3/1
ส.5.1 ป.3/3
ส.4.1 ป.3/1
พ.3.1 ป.3/1
พ.5.1 ป.3/3

ศ.1.1 ป.3/1
ศ.1.1 ป.3/6
ศ.1.1 ป.3/8

ง.1.1 ป.3/1
ง.2.1 ป.3/1


สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพฯ
2. การประกอบอาชีพและธุรกิจจากผ้าปัก
-  ธุรกิจในครัวเรือน
-  อุตสาหกรรมชุมชน
-  การออกแบบผลิตภัณฑ์
-  การจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ว.8.1 ป.3/1
ว.8.1 ป.3/2
ว.8.1 ป.3/3
ว.8.1 ป.3/4
ว.8.1 ป.3/5
ว.8.1 ป.3/6
ว.8.1 ป.3/8
ส.3.1 ป.3/1
ส.3.2 ป.3/2
ส.4.1 ป.3/1

พ.4.1 ป.3/1
พ.4.1 ป.3/2
ศ.1.1 ป.3/1
ศ.1.1 ป.3/6
ง.1.1 ป.3/1
ง.1.1 ป.3/2
ง.1.1 ป.3/3
ง.2.1 ป.3/2
ง.2.1 ป.3/3
ง.2.1 ป.3/4