เป้าหมายหลัก

หน่วยโครงงาน : มหัศจรรย์แห่งผ้าปัก ภาคเรียนที่ 1 Quarter 1 ปี 2557

เป้าหมาย : เพื่อรักษาวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาวเขา เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและนำผลผลิตมาเพื่อประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน
week1

เป้าหมายรายสัปดาห์ : สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนมีความสนใจ มองเห็นปัญหาและความเชื่อมโยงของสิ่งรอบตัว


Week
Input
Process
Out put
Outcome1

โจทย์
- จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้มีผลิตภัณฑ์ผ้าปัก เช่น พวงกุญแจ กระเป๋า แบบลายผ้าปักต่าง ๆ ไว้ในห้องเรียนให้นักเรียนดู
คำถาม
- นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร จากสิ่งที่ได้พบเห็น เพราะเหตุใด
- นักเรียนเห็นอะไรบ้างจากบรรยากาศในห้องเรียน
- นักเรียนอยากจะทำอะไรบ้างจากบรรยากาศในห้องเรียนที่พบเห็น
เครื่องมือคิด
- ภาพผลิตภัณฑ์ในจินตนาการ
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ผลิตภัณฑ์ผ้าปัก เช่น พวงกุญแจ กระเป๋า แบบลายผ้าปักต่าง ๆ
ชง
  ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในชั้นเรียน
เชื่อม
- ร่วมกันพูดคุย แสดงความคิดเห็นโดยครูใช้คำถามกระตุ้นความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่พบเห็น มีประโยชน์และมีคุณค่าอย่างไร และผลิตภัณฑ์ที่ใช้มีอะไรบ้าง
- นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น
ใช้
  นักเรียนสะท้อนความรู้สึก ผ่านการวาดภาพผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และลวดลายของผลิตภัณฑ์ เช่น พวงกุญแจ กระเป๋า ของชำร่วย ของใช้ ฯลฯ
- การวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากสิ่งที่เห็นในห้องเรียน
- ภาพวาดผลิตภัณฑ์ในจินตนาการ
ความรู้
 ประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์
ทักษะ
  สามารถวาดภาพผลิตภัณฑ์
คุณลักษณะ
- วิเคราะห์ประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานใหม่
- นำเสนอชิ้นงาน
)

1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน : สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการเเรียนภาคเรียนที่ 1/2557 โดยครูได้จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้มีผลิตภัณฑ์ผ้าปัก เช่นพวงกุญแจผ้าปัก กระเป๋าผ้าปัก แบบลายผ้าปักต่าง ๆ เป็นต้น จากนั้นครูตั้งคำถาม "นักเรียนเห็นอะไรบ้างจากบรรยากาศในห้องเรียน", "นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร จากสิ่งที่ได้พบเห็น เพราะเหตุใด" พี่รัชทาน "อยากเรียนเรื่องการทำพวงกุญแจ เพราะว่าจะได้เอาไปแขวนที่กระเป๋านักเรียนครับ" พี่นภัสวรรณ "อยากเรียนเรื่องการทำกระเป๋า เพราะจะได้ใส่หนังสือไปโรงเรียนค่ะ" นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น และเริ่มสนุกกับความคิดเพื่อน ๆ อยากจะเรียนและทำของใช้จากผ้าปัก เพื่อจะได้นำมาใช้ จากนั้นนักเรียนร่วมกันเลือกสิ่งของที่อยากจะทำ โดยให้วาดภาพจากสิ่งที่นักเรียนเลือก

    ตอบลบ