เป้าหมายหลัก

หน่วยโครงงาน : มหัศจรรย์แห่งผ้าปัก ภาคเรียนที่ 1 Quarter 1 ปี 2557

เป้าหมาย : เพื่อรักษาวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาวเขา เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและนำผลผลิตมาเพื่อประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน
week2

เป้าหมายรายสัปดาห์ : อธิบายแนวคิดเรื่องประวัติความเป็นมาของผ้าปักแต่ละชนเผ่า


Week
input
Process
Out put
Outcome2


โจทย์
- วิวัฒนาการของผ้าปักของแต่ละชนเผ่า
- ประเภทและลวดลายผ้าปักแต่ละชนเผ่า
คำถาม
- นักเรียนวางแผนศึกษาประวัติผ้าปักของแต่ละชนเผ่าอย่างไร
เครื่องมือคิด
- ปฏิทินการเรียนรู้ Quarter 2
- Mind mapping ก่อนการเรียนรู้
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- ชุมชน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
  หนังสือหรือข้อมูลความรู้เรื่องประวัติผ้าปักของแต่ละชนเผ่า
ชง : ครูให้นักเรียนรู้รูปภาพการแต่งกายของชนเผ่า และถามว่า “นักเรียนทราบหรือไม่ว่าลวดลายต่าง ๆ มีประวัติความเป็นมาอย่างไร
เชื่อม : นักเรียนและครูร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลวดลายผ้าปัก
ชง : ครูให้นักเรียนดูภาพการแต่งกายของชนเผ่าในอดีต เปรียบเทียบกับการแต่งกายของชนเผ่าในปัจจุบัน
เชื่อม : ครูและนักเรียนสนทนาถึงการเปลี่ยนแปลงของการแต่งกาย
ชง : ครูให้นักเรียนไปศึกษาประวัติลวดลายผ้าปักของแต่ละชนเผ่า
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงประวัติ ลวดลายของผ้าปักแต่ละชนเผ่า
ใช้
นักเรียนเขียนสรุปสิ่งที่ได้จากการศึกษา
  นักเรียนเขียน Mind mapping
Mind mapping  หัวข้อ ประวัติผ้าปักของชนเผ่า
- นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับประวัติผ้าปักของแต่ละชนเผ่า
- นักเรียนบอกความแตกต่างของผ้าปักแต่ละชนเผ่า


1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน : ในสัปดาห์นี้ครูให้นักเรียนรู้รูปภาพการแต่งกายของชนเผ่า และถามว่า “นักเรียนทราบหรือไม่ว่าลวดลายต่าง ๆ มีประวัติความเป็นมาอย่างไร" พี่พัทธพลบอกว่า "ไม่รู้ครับ" พี่พระจันทร์ "ไม่รู้ค่ะ" จากนั้นครูเชื่อมโยงโดยให้นักเรียนดูภาพการแต่งกายของชนเผ่าในอดีต เปรียบเทียบกับการแต่งกายของชนเผ่าในปัจจุบัน ครูและนักเรียนสนทนาถึงการเปลี่ยนแปลงของการแต่งกาย ครูให้นักเรียนไปศึกษาประวัติลวดลายผ้าปักของแต่ละชนเผ่า ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงประวัติ ลวดลายของผ้าปักแต่ละชนเผ่า นักเรียนเขียนสรุปสิ่งที่ได้จากการศึกษานักเรียนเขียน Mind mapping

    ตอบลบ