เป้าหมายหลัก

หน่วยโครงงาน : มหัศจรรย์แห่งผ้าปัก ภาคเรียนที่ 1 Quarter 1 ปี 2557

เป้าหมาย : เพื่อรักษาวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาวเขา เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและนำผลผลิตมาเพื่อประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน
week3

เป้าหมายรายสัปดาห์ : อธิบายเกี่ยวกับวิธีสร้างรายได้จากการปักผ้าในครอบครัวและชุนชนของตนเองWeek
input
Process
Out put
Outcome3

โจทย์
- มองเห็นคุณค่าและรายได้ที่ได้จากผ้าปัก

คำถาม
- ผลิตภัณฑ์ผ้าปักเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนของนักเรียนอย่างไร

เครื่องมือคิด
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และรายได้จากผ้าปัก

Card and Chart
- รูปภาพผ้าปัก
- ผลิตภัณฑ์จากผ้าปัก

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- ผู้ปกครอง
- วิทยากร
- ผู้ปกครอง
ชง
- ครูนำรูปภาพผ้าปักและผลิตภัณฑ์จากผ้าปักให้นักเรียนดู
- ครูถามนักเรียนคิดอย่างไรเกี่ยวกับรูปภาพที่เห็น

เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากภาพผ้าปัก จากคำถามที่ครูถาม

ใช้
- นักเรียนแต่ละคนวาดภาพผลิตภัณฑ์ผ้าปัก
ชิ้นงาน
Mind mapping หัวข้อวิธีสร้างรายได้แก่ครอบครัวและชุมชน
- อธิบายวิธีสร้างรายได้แก่ครอบครัวและชุมชน
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพและธุรกิจที่มาจากผ้าปัก
)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น