เป้าหมายหลัก

หน่วยโครงงาน : มหัศจรรย์แห่งผ้าปัก ภาคเรียนที่ 1 Quarter 1 ปี 2557

เป้าหมาย : เพื่อรักษาวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาวเขา เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและนำผลผลิตมาเพื่อประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน
week9

เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจและเห็นความสำคัญของแหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ มองเห็นความเชื่อมโยงของความต้องการใช้แหล่งทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์ในปัจจุบันที่จะส่งผลกระทบต่อแหล่งชุมชน สังคม และโลกในอนาคต


Week
input
Process
Out put
Outcome
9
(8-12 .. 56)
โจทย์ :
แหล่งน้ำในอีก 20 ปี ข้างหน้าจะเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด
คำถาม
ความต้องการใช้น้ำและทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์ในปัจจุบันจะส่งผลกระทบในอนาคตอย่างไร
เครื่องมือคิด
- Blackboard share (ตั้งคำถามจากคลิปและคำคมรณรงค์การใช้น้ำ)
- Card and Chart (ตั้งคำถามและจัดหมวดหมู่ของคำถาม)
- Wall Thinking (ชิ้นงานแต่ละสัปดาห์)
- Brainstorm (แหล่งน้ำในอนาคต)
เด็กในห้องเรียน(ความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล ความสนใจ ครอบครัว
ครู (กระตุ้นการเรียนรู้ อำนวยการเรียนรู้ )
ผู้ปกครอง (อำนวยการการเรียนรู้)
บรรยากาศ/สื่อ
คลิป “ทรัพยากรน้ำ”
กระดาษ A4
ผลงานของรุ่นพี่
ชง :
ชมคลิป “ทรัพยากรน้ำ”(แนวโน้มความน่าจะเป็นเกี่ยวกับวิกฤตสถานการณ์น้ำในโลกยุคปัจจุบันและอนาคต)
ครูกระตุ้นนักเรียนด้วยคำถาม จากความต้องการใช้น้ำของมนุษย์ในปัจจุบันนักเรียนคิดว่าจะส่งผลกระทบในอนาคตอย่างไรบ้าง”
เชื่อม :
พูดคุยแลกเปลี่ยนแสดงความเห็น
นักเรียนร่วมกันคิดคำคมการรณรงค์การใช้น้ำ ครูช่วยเขียนบนกระดาน
ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละ แผ่น ตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูและจัดหมวดหมู่คำถามจากคลิป “ทรัพยากรน้ำ”
ใช้ :
ทำป้ายรณรงค์การใช้น้ำ
ทำ การ์ด และ ชาร์ต คำถามจากคลิป “ทรัพยากรน้ำ”
ภาพวาด “น้ำในอนาคต”
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
ป้ายรณรงค์การใช้น้ำ
ภาพวาด “น้ำในอนาคต”
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการรณรงค์การใช้น้ำ
ตั้งคำถามและจัดหมวดหมู่ของคำถาม

ความรู้
เข้าใจและอธิบายความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดจากมนุษย์และเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
ทักษะ
1. ทักษะชีวิต
-ใช้เป็น ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำและทรัพยากรธรรมชาติที่มีในชุมชนอย่างสร้างสรรค์และคุ้มค่า
-อยู่เป็น มีวิธีการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของตนอย่างสมเหตุสมผล
3. ทักษะการสื่อสาร :การนำเสนองานให้ผู้อื่นเข้าใจแนวคิดของตนและสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น
4. ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู ได้ฟังและมีวิธีการแสวงหาคำตอบที่แท้จริง
คุณลักษณะ
1. เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
2. สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
3. มีวินัยในการดูแลความสะอาดของชิ้นงานและมุ่งมั่นในการทำงาน

บันทึกหลังการเรียนรู้ตัวอย่างกิจกรรม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น